Blog

News related to Regenerative Medicine, Tissue Engineering, Medical devices, Pharmaceutical industry with focus on achievements and the legal, ethical, and regulatory aspects of the field

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na MDR) zastanawiamy się czy nasze surowce są właściwie dobrane a co za tym idzie, czy nasz wyrób jest bezpieczny?

Należy pamiętać, że przedstawione poniżej informacje są podpowiedziami dla Państwa w jaki sposób można stworzyć swoją analizę biologiczną wyrobu. Nie zawsze będzie ona pasować do specyficznego wyrobu ze względu na jego unikalne właściwości.

Zobaczmy co mówi najnowsze wydanie normy ISO 10993-1 odnośnie badania surowców i wyrobów.

Czym jest biokompatybilność ?

3.1

biocompatibility

ability of a medical device (3.14) or material (3.12) to perform with an appropriate host response in a specific application

Na co warto zwrócić uwagę w dobieraniu surowców?

4.2  In the selection of materials to be used in the medical device manufacture, the first consideration shall be fitness for purpose with regard to characteristics and properties of the material, which include chemical, toxicological, physical, electrical, morphological and mechanical properties.

Na co zwrócić uwagę w ocenie ?

4.3  The following shall be taken into account for their relevance to the overall biological evaluation of the medical device:

 a) the material(s) of construction (i.e. all direct and indirect tissue contacting materials);

 b) intended additives, process contaminants and residues (for example, testing for ethylene oxide sterilization residuals shall be conducted in accordance with ISO 10993-7);

c) packaging materials that directly or indirectly contact the medical device can transfer chemicals to the medical device and then indirectly to the patient or clinician;

 d) leachable substances (see ISO 10993-17 and ISO 10993-18);

 e) degradation products (see ISO 10993-9, for general principles and 10993-13, 10993-14 and 10993-15 for degradation products from polymers, ceramics and metals, respectively);

f) other components and their interactions in the final product;

g) the performance and characteristics of the final product;

h) physical characteristics of the final product, including but not limited to, porosity, particle size, shape and surface morphology.

Co tak naprawdę mamy zbadać wyrób czy surowiec ?

6.3.1  General

a) Testing shall be performed on the final medical device, or representative samples from the final device or materials processed in the same manner as the final medical device (including sterilization, if needed).

Dlaczego testujemy finalne wyroby medyczne ?

W trakcie procesu produkcji istnieje wiele etapów/ procesów które mogą mieć bezpośredni wpływ na końcowy wynik badania biokompatybilności. Przykładem tego mogą być środki zmniejszające adhezje przy przetwarzaniu tworzyw sztucznych lub rozpuszczalniki i kleje używane do łączenia elementów. Nie zapominajmy również o czynnikach które mogą pochodzić z procesu sterylizacji lub mogą się pojawić np.: w trakcie magazynowania wyrobu ( światło UV, wilgotność itp.)

Co jeżeli nasz wyrób ma w swoim składzie materiały odzwierzęce?

Musimy wtedy określić ich zawartość, pochodzenie, bezpieczeństwo oraz sposób jaki będą oddziaływać na organizm człowieka. Niezawodna jak zwykle będzie analiza ryzyka. Warto wtedy posiłkować  grupą norm :

 • ISO 22442-1:2020(en) Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 1: Application of risk management
 • ISO 22442-2, Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 2: Controls on sourcing, collection and handling
 • ISO 22442-3, Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents

Gdzie szukamy danych do naszej oceny biologicznej wyrobu ?

Certyfikat badania ISO 10993 dla surowca – pamiętajmy, że to badanie surowca i należy poddać analizie proces produkcji czy nie wypływamy na tyle istotnie na surowiec lub dodajemy np: wspomniane wyżej substancje zmieniające adhezje lub konserwujące formy wtryskowe które mogą wniknąć do wyrobu w procesie.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością- to na pewno dobry początek ale pamiętajmy, że badania dla materiałów do kontaktu z żywnością nie pokrywają się w pełni z zakresem jaki wymagany jest przez grupę norm ISO 10993. Należy pogłębić analizę takiego materiału od dane kliniczne lub wykonać dodatkowe badania.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) – zazwyczaj znajdziemy tam dane techniczne dot. np. sposobu przetwarzania surowca. Zawarte tam informacje służą określenia ryzyka zawodowego i bezpieczeństwa pracownika który pracuje z danym surowcem a nie odwołuje się biokompatybilności materiału. Często mamy  w dokumencie identyfikację składu surowca ale bez udziału procentowego danych składników.

Regulatory Data Sheet – możemy tam zazwyczaj znaleźć opis strategii regulacyjnej surowca, jego klasyfikację oraz informacje przydatne w określeniu ryzyka CMR ( Cancer, mutagenic, reproductive). Dodatkowo znajdziemy informacje dotyczące REACH lub RoHs.

Zgodność z Farmakopeą ( np.: polietylen) – należy pamiętać, że norma ISO 10993 wskazuje: For example, pharmacopeial plastics’ testing is typically conducted on raw materials, whereas ISO 10993 evaluates the medical device in its final stage. Therefore, data from such pharmacopeial testing is not sufficient for the final medical device without appropriate justification.

DMF,ASMF – dokument często niedostępny lub dostępny tylko w tzw. części otwartej. Dotyczy substancji które na co dzień używane są do wytwarzaniu produktów leczniczych (https://www.hma.eu/582.html). Dokument warty uwagi kiedy wyrób zawiera w swoim składzie produkt leczniczy o działaniu pomocniczym ( nie zasadniczym). Często udostępniany odpłatnie.

 Czy termin granulat do zastosowania medycznego pochodzi z norm ISO ?

Tu mamy problem. Żadna z dotychczasowych norm nie definiuje tego terminu w sposób jednoznaczny. W tym wypadku ciężar obrony tego sformułowania spoczywa na producencie wyrobu medycznego ( dlaczego użył tego a nie innego surowca). Warto porozmawiać z dostawcą surowca na jakiej podstawie zadeklarował takie zastosowanie. Warto również spojrzeć na niektóre przewodniki branżowe jak np.: VDI 2017 Medical Grade Plastics (MGP)

Pamiętajmy, że wyroby medyczne są chyba najbardziej różnorodną grupą produktową w świecie medycznym. Nie możemy oczekiwać, że ktoś za nas stworzy idealnie pasujący schemat oceny. Mamy wytyczne, mamy rekomendacje a reszta zależy już tylko od nas.

Linki:

https://www.iso.org/standard/68936.html

https://www.hma.eu/582.html

https://www.fda.gov/media/85865/download

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation on drug-device combinations które organizowała EMA można odnieść wrażenie, że czeka branże dużo pracy.

Według EMA, 25% produktów leczniczych w procedurze centralnej zawiera komponent, który można uznać za wyrób medyczny. Ciekawe jak ta liczba wygląda w innych procedurach?

Nie jest w pełni jasna lub wymaga doprecyzowania droga uzyskiwania opinii od Jednostek Notyfikowanych, szczególnie w przypadku zmian (różnice w postępowaniu pomiędzy jednostkami, szczegółowość pytań zadawanych, różnica w podejściach Audit vs Summary approach, częściowa ocena oferowana przez niektóre jednostki vs konieczność posiadania całej opinii w procedowaniu przed EMA, różnice w zastosowaniu GSPR).

Sama Opinia Jednostki Notyfikowanej (NBOp) ma rozbieżności między jednostkami np.: w ilości danych, swojej objętości a sam proces jak EMA wykorzystuje NBOp też nie jest w pełni jasny. Jakie dane EMA musi zobaczyć a które mogą być informacjami dodatkowymi? Czy lokalne Urzędy będą sprawdzać NBOp wnikliwie czy jedynie ich kompletność?

Czy obecne Rozporządzenie Komisji 1234/2008 pokryje nowe wymagania w kwestii zmian w produktach typu DDC?

Czeka na ciekawy okres zmian, gdzie chyba wszyscy będziemy się uczyć od siebie wzajemnie.

Medical device file / Dokumentacja wyrobu medycznego – ISO 13485

Medical device file / Dokumentacja wyrobu medycznego wymieniona w punkcie 4.2.3 Normy PN-EN ISO 13485 czasem nazywana przez organizacje device master file lub technical file budzi wiele pytań, szczególnie o osób które dopiero rozpoczynają swoją pracę z ww. standardem.

Dokumentacja wyrobu medycznego (DMW) ( nie mylić z Dokumentacją Techniczną) jest mapą/ przewodnikiem jak wyrób medyczny i jego realizacja jest wspierana przez System Zarządzania Jakością. Dokument ten, może zawierać a w niektórych przypadkach nawet powinien odwołania lub część dokumentacji dotyczącej projektowania wyrobu, jego produkcji, kontroli jakości oraz wymagań prawnych lub normatywnych.  DMW musi być nadzorowany, przechowywany i archiwizowany podobnie jakie inne dokumenty systemu. Przykładowa zawartość DWM to :

 • Ogólny opis wyrobu medycznego, opis wariantów i sposób klasyfikacji;
 • Specyfikacje wyrobu, w tym rysunki, formulacje, skład; charakterystykę komponentów/półproduktów, opis oprogramowania;
 • Odwołania do procedur produkcyjnych oraz zapisów, w tym metod nadzoru nad sprzętem;
 • Odwołania do procedur kontroli jakości oraz zapisów, w tym limity / kryteria akceptacji ;
 • Metody kwalifikacji i walidacji
 • Specyfikację metod pakowania oraz materiałów użytych;
 • Opis przeznaczenia wyrobu medycznego;
 • Opis/ odwołanie do procesu zarządzania ryzkiem oraz do analizy ryzyka;
 • Wzory etykiet oraz instrukcje ich przygotowania i umieszczania na wyrobie;
 • Listę wariantów języków wyrobu np. instrukcji, etykiet jeżeli dotyczą
 • Opis kontroli zmian oraz ich historię;
 • Zalecany opis magazynowania i transportu;
 • Opis metod jak udowodniono zgodność z wymaganiami zasadniczymi, prawnymi i klinicznymi;
 • Opis metod użytych do udowodnienia np.: funkcji pomiarowej;
 • W przypadku DDC – np.: dane dotycząc produktu leczniczego;

Każdy wyrób oraz organizacja będzie kreowała powyższe przykłady zawartości DWM we własny sposób bazując na wyrobach jakie są lub będą produkowane. Wpływ również na zawartość DWM może mieć klasa wyrobu oraz jego analiza ryzyka. DWM może również pokazywać zależności miedzy oddziałami firmy w procesie produkcji wyrobu medycznego oraz podmiotami zewnętrznymi którym zlecamy procesy jak np.: sterylizacja. DWM można również rozwinąć o historię wyrobu.

UDI a wyroby Drug Device Combination Products

System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów ( „systemem UDI”), opisany w załączniku VI część C do Rozporządzenia 745/207 (MDR), umożliwia identyfikację i ułatwia identyfikowalność wyrobów innych niż wyroby wykonane na zamówienie i badane wyroby

Umieszczenie kodu UDI jest wymogiem dodatkowym – nie zastępuje żadnych innych wymogów dotyczących oznakowania określonych w załączniku I do  Rozporządzenia 745/2017 (MDR).

Należy też zauważyć, że UDI pojawiło się już 2013 roku w przewodniku UDI Guidance Unique Device Identification (UDI) of Medical Devices IMDRF UDI Working Group (http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-131209-udi-guidance-140901.pdf )

Jakie są okresy wdrożenia UDI dla wyrobów ?

Poniższe  daty dotyczą oznaczeń na etykietach i opakowaniach

26 maj 2021Wyroby przeznaczone do implantacji oraz wyroby klasy III
26 maj 2023Wyroby medyczne klasy IIa i IIb
26 maj 2025Wyroby medyczne klasy I

Poniższe daty dotyczą oznaczeń bezpośrednio na wyrobach ( reusable devices)

26 maj 2023Wyroby przeznaczone do implantacji oraz wyroby klasy III
26 maj 2025Wyroby medyczne klasy IIa i IIb
26 maj 2027Wyroby medyczne klasy I

Więcej informacji dotyczących UDI można odnaleźć w Rozporządzeniu 745/2017 (MDR):

 • Artykuł 27 System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów
 • Artykuł 28  Baza danych UDI
 • Artykuł 29 Rejestracja wyrobów
 • Artykuł 31 Rejestracja producentów, upoważnionych przedstawicieli i importerów
 • Artykuł 60 Świadectwo wolnej sprzedaży
 • Załączniki II, IV, VI oraz XII do Rozporządzenia 745/2017 (MDR)

Zgodnie ze informacjami przedstawionymi przez CMDh (Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human, EMA) nie ma wymogu stosowania UDI w konkretnych przypadkach opisanych poniżej ( Integral DDC).

Are the requirements for UDI (unique device identifier) applicable to integral DDCs?

No. if the device is governed by the medicinal products legislation, then MDR obligations related to UDI are not required and should not be applied to the package of the combination product. This is reflected in the MDCG 2019-2 guidance on application of UDI rules to device-part of products referred to in Article 1(8), 1(9) and 1(10) of Regulation 2017/745. Even if the integral device is CE marked, it is expected that the labelling for the integral DDC should follow the labelling requirements for medicinal products outlined in the QRD (working group on Quality Review of Documents) templates. For integral devices with a CE mark, the UDI may be assigned to the device itself, however the UDI should not appear on the labelling or outer package of the medicinal product

Czy należy ubezpieczyć nasze wyroby medyczne?

Nie jest to nowością, że sponsor i badacz w badaniu klinicznym są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Podobnie jest z polisą od odpowiedzialności cywilnej dla Jednostek Notyfikowanych zarówno w MDD jak i w MDR.

Ale co z samym wyrobem medycznym?

Zgodnie z Artykułem 10 pkt. 16.   Osoby fizyczne lub prawne mogą domagać się odszkodowania za szkody spowodowane przez wadliwy wyrób, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami unijnymi i krajowymi.

Proporcjonalnie do klasy ryzyka, rodzaju wyrobu i wielkości przedsiębiorstwa, producenci wprowadzają środki mające zapewnić wystarczające zabezpieczenie finansowe na wypadek ich ewentualnej odpowiedzialności na podstawie dyrektywy 85/374/EWG, bez uszczerbku dla dalej idących środków ochronnych na podstawie prawa krajowego.

Od wielu lat obserwujemy, że w związku z rosnącym rynkiem wyrobów medycznych firmy wprowadzały ubezpieczenia związane z działalności organizacji. Samo Rozporządzenie 2017/745 (MDR) nie narzuca obowiązku posiadania specjalnej polisy, ale czy każdy z producentów będzie zabezpieczał odpowiednie środki, aby w przypadku konieczności móc wypłacić je poszkodowanym? Czy samo zabezpieczenie wymienione w rozporządzeniu może być interpretowane jako ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej? Co z limitacją obszaru w samych polisach (przykład głośnej sprawy implantów sprzed kilku lat)?

Chyba najważniejsze pytanie, czy ubezpieczyciele przygotowali się już na ta nową ewentualność?

W tej kwestii każdy z producentów będzie musiał sam ocenić czy jego forma zabezpieczenia jest odpowiednia do skali jego biznesu.

EUDAMED a informacje publiczne

Niedawno został opublikowany dokument który pokazuje w jaki sposób będzie realizowana polityka przejrzystości informacji publicznych w bazie Eudamed ( Fact sheet on MDR requirements for Transparency and Public Information). Pełne działanie systemu informacji w ramach bazy jest przewidywana na rok 2022. Dokument wskazuje jak zostaną podzielone dane i kto będzie miał do nich dostęp. Dwie kategorie dostępu to :

 • informacje dostępne publicznie w ramach ogólnego dostępu do bazy
 • informacje dostępne dla Komisji Europejskiej, Jednostek Notyfikowanych, Narodowych Organów Kompetentnych (NCA) oraz interesariuszy

Pełna treść komunikatu znajduje się pod poniższym linkiem :

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_newregulations/docs/transparency_factsheet_en.pdf

MedTech Europe help for Clinical Evidence Requirements for CE certification under the in vitro Diagnostic Regulation in the European Union

The “Clinical Evidence Requirements for CE certification under the in vitro Diagnostic Regulation in the European Union” (First Edition, May 2020) is a collection of questions and answers designed to help manufacturers navigate their performance evaluation obligations under the new IVD Regulation 2017/746.

These questions and answers are the result of the collective wisdom of many regulatory and clinical experts, members of MedTech Europe and authority representatives.

MedTech Europe is committed to support the IVD industry in successfully transitioning to the IVD Regulation. This publication is being put in the public domain so that manufacturers both within and outside our membership can efficiently transition to the new Regulation in an aligned and consistent manner.

Source: https://www.medtecheurope.org/resource-library/clinical-evidence-requirements-for-ce-certification-under-the-in-vitro-diagnostic-regulation-in-the-european-union/

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne w sprawie przyjęcia odstępstw ogólnounijnych dotyczących wyrobów medycznych zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) 2017/745

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych przyjęto dnia 5 kwietnia 2017 r. (1) Te nowe ramy regulacyjne określają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych i mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów jako zasadę przewodnią, w dniu 23 kwietnia 2020 r., na wniosek Komisji, Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) 2020/561 (2), które odracza o rok rozpoczęcie stosowania rozporządzenia (UE) 2017/745, tj. do dnia 26 maja 2021 r. Jednocześnie rozporządzenie (UE) 2020/561 odracza również stosowanie przepisu uchylającego dyrektywę Rady 90/385/EWG (3) w sprawie wyrobów medycznych aktywnego osadzania oraz dyrektywę 93/42/EWG (4) dotyczącą wyrobów medycznych.

Zarówno dyrektywy 90/385/EWG i 93/42/EWG, jak i rozporządzenie (UE) 2017/745 upoważniają właściwe organy krajowe, na należycie uzasadniony wniosek, do zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wyrobów medycznych, w przypadku których nie przeprowadzono odpowiednich procedur oceny zgodności, ale których używanie leży w interesie ochrony zdrowia bądź w interesie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa pacjentów lub zdrowia pacjentów („odstępstwo krajowe”).

Rozporządzenie (UE) 2017/745 upoważnia również Komisję, w wyjątkowych przypadkach, do rozszerzenia zakresu ważności krajowego odstępstwa na ograniczony czas, tak by obejmowało ono terytorium Unii („odstępstwo ogólnounijne”). Te odstępstwa ogólnounijne należy uznać za środek ostateczny, stosowany wyłącznie w wyjątkowych przypadkach w celu zapewnienia zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów lub ochrony zdrowia publicznego. Środek ten umożliwia Komisji i państwom członkowskim skuteczne rozwiązywanie kwestii potencjalnego braku wyrobów medycznych o zasadniczym znaczeniu, który może wystąpić w Unii.

Niniejsze wytyczne zawierają informacje na temat przyjmowania tych odstępstw ogólnounijnych, w szczególności kryteria, które Komisja uwzględni przy ocenie, czy konieczne i uzasadnione jest rozszerzenie na terytorium Unii odstępstwa krajowego w odniesieniu do danego wyrobu medycznego. Dokument ten zawiera również informacje dotyczące procesu przyjmowania odstępstw i ogólnych warunków, jakie Komisja powinna określić dla odstępstw ogólnounijnych w drodze aktów wykonawczych.

Pełna treść Komunikatu Komisji : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0519(01)&from=EN

EMA warns against using unproven cell-based therapies

EMA’s Committee for Advanced Therapies (CAT) is advising patients and the general public against using unregulated cell-based therapies which may not be safe or effective.

The CAT’s advice is in response to individuals, companies and hospitals promoting unproven cell-based therapies as cures for a broad range of conditions including cancer, cardiovascular diseases, autism, cerebral palsy, muscular dystrophy and vision loss. These treatments can pose serious risks to patients for little or no benefit.Patients using unproven or unregulated cell-based therapies have reportedly suffered serious, sometimes fatal, side effects including infections, unwanted immune reactions, tumour formation, loss of vision and bleeding in the brain.

Cell-based therapies are treatments using cells from the patient or a donor. The use of blood and cells for transplantation is a well-established medical practice. However, if cells are not used for the same essential function in the recipient as in the donor or if they are being substantially manipulated, they are not considered transplants and their safety and benefits cannot be assumed. For this reason, suchtherapies are regulated in the EU as medicinal products.

More: https://www.ema.europa.eu/en/documents/public-statement/ema-warns-against-using-unproven-cell-based-therapies_en.pdf

Nowe wytyczne GMP dla badanych produktów leczniczych

W związku z nowym rozporządzeniem UE w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej 536/2014 Komisja UE opublikowała w dniu 16 września 2017 r. nowe wytyczne dotyczące Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) badanych produktów leczniczych (IMP-Investigaional Medicinal Products) . Wytyczne EU GMP dotyczące badanych produktów leczniczych znajdują się obecnie w Aneksie 13 GMP.

W 2015 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne, podczas których zainteresowane strony mogłyby wyrazić opinię, czy należy rozdzielić przepisy dotyczące wytycznych GMP w sprawie produktów leczniczych stosowanych u ludzi i badanych produktów leczniczych. W wyniku konsultacji Komisja Europejska opublikowała obecnie dwa dokumenty w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

– Dyrektywę 2017/1572 w sprawie zasad i wytycznych GMP w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w celu uzupełnienia dyrektywy 2001/83/EG . Dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) stosuje się wytyczne art. 5 rozporządzenia EG 1394/2007

– Regulację 2017/1569 w celu określenia zasad i wytycznych dotyczących dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do badanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi i uzgodnień dotyczących inspekcji.

Obecnie obie podsekcje są częścią dyrektywy 2003/94.

Artykuł 12 Regulacji 2017/1569 określa również zakres odpowiedzialności osoby wykwalifikowanych w kontekście rozporządzenia UE GCP 536/2014 (UE-GCP):

W odniesieniu do IMP wyprodukowanych w danym państwie członkowskim osoba wykwalifikowana sprawdza, czy każda partia została wyprodukowana i skontrolowana zgodnie z wymaganiami GMP dotyczącymi badanych produktów leczniczych ustanowionymi w rozporządzeniu 2017/1569 oraz informacjami na mocy art. 25.
W odniesieniu do IMP wyprodukowanych w kraju trzecim osoba wykwalifikowana sprawdza, czy każda partia została wyprodukowana i skontrolowana zgodnie z normami jakości co najmniej równoważnymi ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu GMP oraz informacjami na mocy art. 25 rozporządzenia UE-GCP biorąc pod uwagę wytyczne, o których mowa w art. 63 ust. 1 rozporządzenia UE-GCP dotyczących produkcji i importu.
Osoba wykwalifikowana poświadcza, że każda partia produkcyjna spełnia wymogi wymienione powyżej. Rejestr lub dokument równoważny są uaktualniane w miarę wykonywania operacji i pozostają do dyspozycji właściwego organu przez co najmniej pięć lat po zakończeniu lub oficjalnym zaprzestaniu ostatniego badania klinicznego, w którym partia produktu była używana.

Oba dokumenty dotyczące GMP odnoszą się do rozporządzenia UE-GCP 536/2014, które będzie obowiązywało prawdopodobnie od 2019 r. Dokładna data ma zostać ustalona w październiku 2017 r.

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na …

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation …

Medical device file / Dokumentacja wyrobu medycznego – ISO 13485

Medical device file / Dokumentacja wyrobu medycznego wymieniona w punkcie 4.2.3 Normy PN-EN ISO 13485 czasem nazywana przez …