Tag: Medical device

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation on drug-device combinations które organizowała EMA można odnieść wrażenie, że czeka branże dużo pracy.

Według EMA, 25% produktów leczniczych w procedurze centralnej zawiera komponent, który można uznać za wyrób medyczny. Ciekawe jak ta liczba wygląda w innych procedurach?

Nie jest w pełni jasna lub wymaga doprecyzowania droga uzyskiwania opinii od Jednostek Notyfikowanych, szczególnie w przypadku zmian (różnice w postępowaniu pomiędzy jednostkami, szczegółowość pytań zadawanych, różnica w podejściach Audit vs Summary approach, częściowa ocena oferowana przez niektóre jednostki vs konieczność posiadania całej opinii w procedowaniu przed EMA, różnice w zastosowaniu GSPR).

Sama Opinia Jednostki Notyfikowanej (NBOp) ma rozbieżności między jednostkami np.: w ilości danych, swojej objętości a sam proces jak EMA wykorzystuje NBOp też nie jest w pełni jasny. Jakie dane EMA musi zobaczyć a które mogą być informacjami dodatkowymi? Czy lokalne Urzędy będą sprawdzać NBOp wnikliwie czy jedynie ich kompletność?

Czy obecne Rozporządzenie Komisji 1234/2008 pokryje nowe wymagania w kwestii zmian w produktach typu DDC?

Czeka na ciekawy okres zmian, gdzie chyba wszyscy będziemy się uczyć od siebie wzajemnie.

Medical device file / Dokumentacja wyrobu medycznego – ISO 13485

Medical device file / Dokumentacja wyrobu medycznego wymieniona w punkcie 4.2.3 Normy PN-EN ISO 13485 czasem nazywana przez organizacje device master file lub technical file budzi wiele pytań, szczególnie o osób które dopiero rozpoczynają swoją pracę z ww. standardem.

Dokumentacja wyrobu medycznego (DMW) ( nie mylić z Dokumentacją Techniczną) jest mapą/ przewodnikiem jak wyrób medyczny i jego realizacja jest wspierana przez System Zarządzania Jakością. Dokument ten, może zawierać a w niektórych przypadkach nawet powinien odwołania lub część dokumentacji dotyczącej projektowania wyrobu, jego produkcji, kontroli jakości oraz wymagań prawnych lub normatywnych.  DMW musi być nadzorowany, przechowywany i archiwizowany podobnie jakie inne dokumenty systemu. Przykładowa zawartość DWM to :

 • Ogólny opis wyrobu medycznego, opis wariantów i sposób klasyfikacji;
 • Specyfikacje wyrobu, w tym rysunki, formulacje, skład; charakterystykę komponentów/półproduktów, opis oprogramowania;
 • Odwołania do procedur produkcyjnych oraz zapisów, w tym metod nadzoru nad sprzętem;
 • Odwołania do procedur kontroli jakości oraz zapisów, w tym limity / kryteria akceptacji ;
 • Metody kwalifikacji i walidacji
 • Specyfikację metod pakowania oraz materiałów użytych;
 • Opis przeznaczenia wyrobu medycznego;
 • Opis/ odwołanie do procesu zarządzania ryzkiem oraz do analizy ryzyka;
 • Wzory etykiet oraz instrukcje ich przygotowania i umieszczania na wyrobie;
 • Listę wariantów języków wyrobu np. instrukcji, etykiet jeżeli dotyczą
 • Opis kontroli zmian oraz ich historię;
 • Zalecany opis magazynowania i transportu;
 • Opis metod jak udowodniono zgodność z wymaganiami zasadniczymi, prawnymi i klinicznymi;
 • Opis metod użytych do udowodnienia np.: funkcji pomiarowej;
 • W przypadku DDC – np.: dane dotycząc produktu leczniczego;

Każdy wyrób oraz organizacja będzie kreowała powyższe przykłady zawartości DWM we własny sposób bazując na wyrobach jakie są lub będą produkowane. Wpływ również na zawartość DWM może mieć klasa wyrobu oraz jego analiza ryzyka. DWM może również pokazywać zależności miedzy oddziałami firmy w procesie produkcji wyrobu medycznego oraz podmiotami zewnętrznymi którym zlecamy procesy jak np.: sterylizacja. DWM można również rozwinąć o historię wyrobu.

UDI a wyroby Drug Device Combination Products

System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów ( „systemem UDI”), opisany w załączniku VI część C do Rozporządzenia 745/207 (MDR), umożliwia identyfikację i ułatwia identyfikowalność wyrobów innych niż wyroby wykonane na zamówienie i badane wyroby

Umieszczenie kodu UDI jest wymogiem dodatkowym – nie zastępuje żadnych innych wymogów dotyczących oznakowania określonych w załączniku I do  Rozporządzenia 745/2017 (MDR).

Należy też zauważyć, że UDI pojawiło się już 2013 roku w przewodniku UDI Guidance Unique Device Identification (UDI) of Medical Devices IMDRF UDI Working Group (http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-131209-udi-guidance-140901.pdf )

Jakie są okresy wdrożenia UDI dla wyrobów ?

Poniższe  daty dotyczą oznaczeń na etykietach i opakowaniach

26 maj 2021Wyroby przeznaczone do implantacji oraz wyroby klasy III
26 maj 2023Wyroby medyczne klasy IIa i IIb
26 maj 2025Wyroby medyczne klasy I

Poniższe daty dotyczą oznaczeń bezpośrednio na wyrobach ( reusable devices)

26 maj 2023Wyroby przeznaczone do implantacji oraz wyroby klasy III
26 maj 2025Wyroby medyczne klasy IIa i IIb
26 maj 2027Wyroby medyczne klasy I

Więcej informacji dotyczących UDI można odnaleźć w Rozporządzeniu 745/2017 (MDR):

 • Artykuł 27 System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów
 • Artykuł 28  Baza danych UDI
 • Artykuł 29 Rejestracja wyrobów
 • Artykuł 31 Rejestracja producentów, upoważnionych przedstawicieli i importerów
 • Artykuł 60 Świadectwo wolnej sprzedaży
 • Załączniki II, IV, VI oraz XII do Rozporządzenia 745/2017 (MDR)

Zgodnie ze informacjami przedstawionymi przez CMDh (Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human, EMA) nie ma wymogu stosowania UDI w konkretnych przypadkach opisanych poniżej ( Integral DDC).

Are the requirements for UDI (unique device identifier) applicable to integral DDCs?

No. if the device is governed by the medicinal products legislation, then MDR obligations related to UDI are not required and should not be applied to the package of the combination product. This is reflected in the MDCG 2019-2 guidance on application of UDI rules to device-part of products referred to in Article 1(8), 1(9) and 1(10) of Regulation 2017/745. Even if the integral device is CE marked, it is expected that the labelling for the integral DDC should follow the labelling requirements for medicinal products outlined in the QRD (working group on Quality Review of Documents) templates. For integral devices with a CE mark, the UDI may be assigned to the device itself, however the UDI should not appear on the labelling or outer package of the medicinal product

Novelty of the medical device Regulation proposal concerning Responsible Person

According to Article 13 of the draft medical device Regulation entitled “Person responsible for regulatory compliance” as lastly amended by the European Parliament, “manufacturers must have available within their organization at least one person responsible for regulatory compliance who possesses the requisite expertise in the field of medical devices”. Hence, the main change in medical device Regulation proposal is the requirement that a qualified person of manufacturer’s organization or authorized representative should be responsible for regulatory compliance.

Interestingly, professional experience can replace an academic qualification. In contrast to the requirements for the qualified person for medicinal products, the responsible person for medical devices can rely on either a diploma or a professional experience. Moreover, this amendment of the  European Parliament enables that the role and responsibilities may be shared between several persons responsible for example for one of these tasks: regulatory, production or quality assurance compliance.

More on the topic you can read here and here

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na …

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation …

Medical device file / Dokumentacja wyrobu medycznego – ISO 13485

Medical device file / Dokumentacja wyrobu medycznego wymieniona w punkcie 4.2.3 Normy PN-EN ISO 13485 czasem nazywana przez …